Zpět

Kaplička svaté Barbory u Zálužic

Obec Zálužice se nalézá v klínu známého rybníka Bezdreva u Hluboké nad Vltavou a tamní kaplička svaté Barbory je pouhých 100 metrů západně od obce, tedy vlevo při cestě na Pištín. Jde o tři metry vysokou, nenápadnou lidovou stavbu (zdivo převážně z kamene, v horní části z cihel) s malým štítem a otevřeným výklenkem. Stavba má na základně rozměr 130x120 cm, výšku 300 cm. Rozměry otevřeného výklenku jsou 75x85 cm na základně a výšky 100 cm. Nápadné je její značné vychýlení o 30 cm od svislé osy. Malý štít této kapličky má na vrcholu z železa vykovaný dvouramenný křížek s volutovými spirálami v nejnižší části. Vrchní část výklenku a štít jsou lemovány úzkými šambránami. I když letopočtem stavba datována není, z některých pramenů vyplývá, že nutně musela vzniknout těsně okolo roku 1830, neboť v nejstarší katastrální mapě obce Zálužice z roku 1824 ještě zakreslena není, avšak ve schematickém tabulkovém  popisu kaplí, křížků a soch na pištínské farnosti z roku 1837 již ano. 1/. Je zde zachycena jako kaple za obcí při polní cestě, otevřená, v poznámkách je zařazena mezi nově vystavěná, či nově opravené objekty.

Bohužel nedochovala se ani v lidovém podání žádná indicie, která by alespoň naznačovala, proč byla tato kaplička zasvěcena právě svaté Barboře, patronce horníků, dělostřelců a pokrývačů. Jistá souvislost zde může být s těžbou kvalitního písku v samém cípu bezdrevského poloostrova, který obec prodávala zájemcům na stavební účely do všech okolních obcí. Těžba propukla nejvíce v místech, kde stávaly před rokem 1490 původní Zálužice, které musely ustoupit rybníku Bezdrevu. Množství keramiky, železářské strusky a jiných předmětů i nálezy zahloubených objektů nalézajících se v písku, si místní obyvatelé vysvětlovali všelijak a tak stavba kapličky svaté Barbory, jako patronky horníků (i když zde šlo o povrchovou těžbu), připadá zatím také jako jedna z možností. Avšak mnohé nasvědčuje, že zde spíše jde o kapličkou vystavěnou sv. Barboře z vděčnosti některou z místních rodin, za to že se jejich syn vrátil domů živý z bitvy, či válečného tažení a v tomto případě by tedy musel být u dělostřelectva /sv. Barbora-patronka dělostřelců/. Kaplička totiž nestojí ani na křižovatce cest, ani na obecním pozemku. Ani dvouramenný, ze železa ukovaný křížek na vrcholku kapličky s téměř stejnými rameny, není typickou záležitostí. Této velmi podobná kaplička, rodinou postavená z vděčnosti že se jejich syn vrátil z tažení proti Turkům /jak praví pověst/ je v katastru sousedního Pištína a je téměř současná, neboť je datovaná letopočtem 1819. 2/.

Ke kapličce svaté Barbory se váží další údaje dochované pouze v lidovém vyprávění, ústně sdělené panem Václavem Houškou, rodákem ze Zálužic z chalupy č.2, totiž že kapličku mohla bílit pouze mladá děvčata-panny. Pohřební průvod z obce se zde k poslednímu rozloučení nezastavoval, toto se odbývalo u kamenného kříže těsně za obcí. Zmíněný pamětník uvádí, že před rokem 1890 uhodil do kapličky blesk a proto je od té doby tak nakloněna. To se stalo, jen co ji těsně míjel pacholek s volským potahem, údajně tehdy létaly cihly a kamení do dálky. Tomuto vyprávění se dá věřit, neboť údaj o zásahu bleskem býval zapsán na zadní straně dřevěné desky starého obrazu v tomto znění: ,,R.1888 dne 6.měsíc červen, byla tato kaple poškozena od blesku, obraz nebyl poškozen, jen sklo obrazu bylo zlomeno. R.1889 dne 4.měsíc květen, tento obraz byl opraven T.N.“ 3/.

Údaje o zásahu a poškození horní části kapličky bleskem v roce 1888 dávají prostor úvaze, že původní tvar štítu a výzdobní prvky fasády mohly být před touto událostí přece jen trochu jiné, nežli po její opravě, tak jak se nám zachovaly do dnešních časů. Kaplička se od té doby již více nenaklonila. V současné době je velmi zchátralá a čeká na opravu, která právě pro její značné nachýlení bude problematická. Stále více se ozývají hlasy, pro zachování jejího osového vychýlení o -30 cm. V detailním popisu farního kostela svatého Vavřince v Pištíně, z roku 1887, je zmínka o postranním oltáři zasvěceném svaté Barboře, který býval kdysi předtím zasvěcen svatému Antonínu Paduanskému. /4. Tato změna jistě souvisela právě s kapličkou svaté Barbory u Zálužic .

Prameny:

1.- SokA České Budějovice, FÚ Pištín, sig.B 1695/1, Farní kronika, str.29.

2.- Fotokopie textu i obrazu pořízená v r.1975 je uložena v archivu autora, obraz je údajně uschován v Zálužicích a připraven k renovaci.

2.- Na vrcholku štítu této kapličky, zvané Jakšů, se ještě donedávna nalézal kovaný železný křížek, na jehož vrcholu se nalézal malý srpek čtvrtměsíčku, tedy simbol typický pro orient a ve zdejší krajině zcela vyjímečná, až kuriozní záležitost.

3.- Fotokopie textu pořízená v roce 1975 je uložena u autora, obraz z kapličky zmizel v roce 2006 a je údajně uchováván v Zálužicích, připraven k renovaci, spolu s plechovým obrysem jakéhosi svatého zasazeného v kamenném podstavci. Celková výška asi 40 cm, býval spolu s obrazem ve výklenku. Dnes je ve výklenku reprodukce obrazu Panny Marie Třebonské, kterou tam těsně po r.1990 darovala paní Květa Caletková z Břehova, rozená Fenclová ze Zálužic.

4.- Jan V.Truhlář: Farní kostel sv.Vavřince mučedníka v Pištíně. In METOD. Praha, 30.června 1887, č.6. Ročník XIII., s.43.
Autor: Jan Caletka