Zpět

Historie obce Češnovice

Nejstarší keramika dokládá, že Češnovice vznikly na počátku 13. století. Zpočátku zde stálo jen několik málo chalup podél místního potoka, avšak na počátku 14. století se osada rozrostla natolik, že zástavbou byla utvořena oválná náves, tak jak je udržována dodnes.

Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1420, kdy jeden z pětičlenné zlodějské tlupy, Přibík ze Žabovřesk, vyznal na mukách, že mimo jiné ukradli též krávu Janovi z Češnovic.

Další a velice hodnotný zápis o Češnovicích je v Hlubockém urbáři z roku 1490. Je to soupis všech poddanských gruntů ve vsi, kolik lánů půdy zde každému patřilo a kolik platil berně. Založení rybníka Bezdreva, který vznikl v této době, mělo zásadní vliv na utvoření nové východní hranice katastru, která platí dodnes.

Podobné mladší urbáře potvrzují existenci tří malých selských rybníčků v poloze zv. Na Hajkách, pronájem půdy na Picině, a lze v nich také sledovat jednotlivé grunty a jejich majitele.

V letech 1815 - 1816, byl rekonstruován úsek císařské silnice z Vodňan do Českých Budějovic, při kterém byl v Češnovicích přes návesní močál nasypán násep a v něm zbudován kamenný most. Obyvatelstvo obce se v první polovině 19. století živilo výhradně zemědělstvím, bylo zde i pár bezvýznamných řemeslníků. Mimo zájezdní hostinec v č. 13, byla zde obecní hospoda, pastuška a obecní kovárna. Údaj z roku 1841 uvádí v Češnovicích 33 domů a 208 obyvatel. Vesnice patřila k panství Hluboká.

Před rokem 1848, vrchnost neměla zájem na tom, aby se půda dělila mezi více držitelů, ale po tomto letopočtu si vlastníci půdu odkoupili a libovolně ji prodávali a dělili mezi potomky. V souvislosti s tím v obci začínají narůstat domy a domky až vznikla nová část obce, zvaná Horánek, kde jako první a dlouho osamocena stávala obecní kovárna.

V roce 1865 byla postavena kaple na rozcestí Netolice - Vodňany a o tři roky později Kaple Sv. Vojtěch směrem na Zliv. V roce 1892 byla postavena na návsi kaple sv. Anny. V roce 1900 měli Češnovice už 49 čísel popisných a v nich žilo 315 obyvatel.

Mobilizační nařízení z 26. července 1914, bylo vyhlášeno právě v den, kdy se v Češnovicích slavnostně držela pouť. Z obce na frontu muselo odejít 49 mužů, mimo to několik domobranců. Po skončení války v roce 1918 se 11 mužů nevrátilo.

Po vzniku samostatné Československé republiky ožila spolková činnost. V roce 1921 byl v obci založen Divadelní ochotnický spolek, v roce 1922 postaven pomník padlým ve světové válce. V roce 1924 proběhla elektrifikace obce. V roce 1928 byl založen další spolek - Spolek pro okrašlování domoviny. V roce 1935 založen sbor dobrovolných hasičů.

Obec má několik slavných rodáků, mezi něž rozhodně patří fotbalista František Brož z čísla 33, zvaný Srna. Hrával za SK České Budějovice, reprezentoval Československo a byl vybrán do olympijského mužstva kopané ČSR.

Doba okupace proběhla bez ztrát na životech. Za poskytnutí obilí a mletí načerno, byly žalářování dva občané. V květnových dnech roku 1945 zde zahynuli 3 Sověti a 2 Němci. V souvislosti s osidlováním prázdného pohraničí v roce 1946 se z obce vysídlilo 86 obyvatel.

V roce 1952 bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo - za pomoci velmi tvrdých způsobů. Z obce byly vystěhovány tři rodiny a majitelé usedlostí č. 7, 12 a 15 byly nezákonně odsouzeni a uvězněni na mnoho let.

V roce 1957 došlo k úplnému rozorání mezí mezi polnosti, byl postaven kravín a drůbežárny. V roce 1960 sloučeno JZD s Pištínem ve větší celek.

V roce 1955 se soutěžní družstvo místní hasičské jednoty Češnovice probojovalo do celostátní soutěže v Brně, kde skončilo na 12. místě. Úspěšné bylo též soutěžní družstvo místního Svazarmu. V roce 1960 měla obec 72 domů a v nich žilo 220 obyvatel. S MNV Pištín byly Češnovice sloučeny v roce 1961 a později - v roce 1974 - sloučeny se Zliví.

Staveb občanské vybavenosti, které značně zlepšily životní prostředí se občané dočkali v rozmezí let 1967 - 1981. Nejprve v letech 1967 - 68 byl zregulován potok v celé délce katastru. V letech 1967 - 69 byla vyčištěna a panely obložena požární nádrž Malá Strana. V letech 1972 - 75, byl přestaven obecní hostinec na krásný kulturní dům. V letech 1977 - 79, byla postaven moderní prodejna potravin.

V roce 1992 obec vstoupila do svazku čtyř obcí, které spravuje Obecní úřad Pištín. V roce 1999 obec Češnovice čítá 82 domů a v nich žije 174 obyvatel.
Autor: Jan Caletka